GENÇ KRİSTAL YARATICILIK YARIŞMASI

YARIŞMANIN AMACI

Genç Kristal Yaratıcılık Yarışması’nın (“Yarışma”) amacı, yeni yeteneklerin ortaya çıkmasını sağlamak ve yeni yetenekleri ödüllendirmektir.

Otuz üç yıllık geçmişiyle ülkemizdeki en köklü ve önemli yaratıcılık yarışması olan Kristal Elma’nın üniversite öğrencileri arasında düzenlenen versiyonu olan bu etkinlik Reklamcılar Derneği (“RD”) öncülüğünde, Reklamcılık Mesleki Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (“RV”) tarafından online olarak düzenlenmektedir.

Ankara Reklamcılar Derneği ve İzmir Reklamcılar Derneği Genç Kristal’i desteklemektedir.

KATILIM ŞARTLARI

Yarışma, Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulu üniversitelerde lisans öğrenimi gören 3. - 4. sınıf öğrencilerinin katılımına açıktır.

Önemli Not: Başvurulara E - Devlet’ten alınan öğrenci belgesi mutlaka eklenmelidir.

Öğrenciler aynı veya farklı okullardan iki kişilik ekipler halinde yarışmaya online olarak katılabileceklerdir.

GENEL KURALLAR

Başvurular kristalelma.org.tr adresi üzerinden online olarak yapılabilir. Yarışmanın dili Türkçe’dir.

Başvuruya konu görsel, dijital çalışma, resim vb. her türlü materyal ve içerik (bundan sonra hep birlikte “Materyal” olarak anılacaktır.) üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmeyecek, bu Materyal Türk Ceza Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve yürürlükte olan mevzuata aykırı olmayacak ve ayrıca söz konusu Materyal suç teşkil edebilecek unsurlar içermeyecektir. Katılımcı tarafından kullanılan Materyal’in burada belirtilen kanunlara aykırı olması ve/veya üçüncü şahısların haklarını ihlal etmesi ve bu durumun Dernek, Vakıf ya da Seçici Kurul tarafından tespit edilmesi halinde; söz konusu Materyal’i içeren başvuru herhangi bir uyarıya ve izne gerek olmadan geçersiz kabul edilecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuran kişiler, hiçbir profesyonel destek/hizmetten yararlanmadan üretim yapacak ve yararlanacakları imkanlar üniversitelerin imkanları ile sınırlı kalacaktır.

Başvuruda kabul edilmeyen Materyal, fiil ve davranışlardan bazıları aşağıda sayılmaktadır:

(a) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine ve büyük önderimiz Atatürk'e yönelik karalayıcı ve aşağılayıcı hiçbir Materyale izin verilmemektedir.

(b) Hakaret & Taciz: Yarışma’da ifade özgürlüğü desteklenmektedir. Ancak, Katılımcıya kendisini özgür şekilde ifade etme alanı sunarken üçüncü şahısları taciz etme, karalama, aşağılama, hakaret etme veya başkalarının kişilik haklarına saldırı imkanı verilmemektedir. Ayrıca, kişi veya grupların dinini, dilini, cinsiyetini, ırkını, etnik grubunu, milliyetini aşağılayıcı Materyale ve saldırgan davranışlara, tehdit, taciz, özel yaşama ve kişilik haklarına saldırı gibi fiillere de izin verilmemektedir.

(c) Müstehcenlik ve Pornografi: Pornografinin hiçbir türüne izin verilmemektedir. Cinsel eylemlerin sergilendiği fotoğraflar, görüntüler veya yazılar, özellikle çocuk/ergen çıplaklığı, pornografisi, her türlü çocuk cinsel istismarı veya bunları teşvik eden veya andıran Materyal kesinlikle kullanılamaz. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’na göre müstehcen sayılan Materyal’e izin verilmemektedir.

(d) İlaçlar ve Narkotik Maddeler: Satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddelerin tanıtımı, pazarlaması, tavsiyesi, kullanımının kolaylaştırılması ve sağlık için tehlikeli madde temini mahiyetindeki Materyale izin verilmemektedir.

(e) Şiddet ve İntihara Yönlendirme: İnsanları intihara yönlendiren, teşvik eden, şiddet içeren Materyalin kullanımına kesinlikle izin verilmemektedir. Dolayısıyla, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar barındıran veya insanları intihara yönlendiren Materyale izin verilmemektedir.

(f) Silahlar ve Patlayıcı maddeler: Yasadışı silah veya patlayıcı madde yapımı, pazarlaması veya kullanımına ilişkin Materyale izin verilmemektedir.

(g) Kumar, Yarışma, Bahis: Kumara, bahis ve/veya yasadışı yarışmalara ilişkin olan ve/veya bunlara özendirici olan Materyale izin verilmemektedir.

(h) Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları: Başkalarına ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Katılımcı sadece fikri ve sınai mülkiyet hakları kendisine ait olan (eser sahibi olarak veya eserlerin kullanım, yayınlama ve iletim haklarının yasal lisans sahibi olarak) fotoğraf, dijital çalışma, resim, yazı vb. Materyal’i yükleyebilir. Eğer Kullanıcı fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına ait olan fotoğraf, resim, yazı vb. Materyal söz konusu hak sahiplerinin izni olmaksızın kopyalar, kullanır, yayınlar, dağıtır, umuma iletirse, RV ve/veya RD ihlale konu olan Materyal’in bulunduğu başvuruyu hiçbir uyarıya veya izne gerek olmaksızın geçersiz kabul etmek ve değerlendirmeye almamak haklarına sahiptir. Üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden Katılımcı, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan üçüncü şahıslara karşı bizzat sorumludur.

ÖZGÜNLÜK

Yapılacak başvurularda temel şart, özgünlüktür. Özgünlük, başvuru sahibinin münhasır sorumluluğundadır. Yarışma sonrası kanıtlarla birlikte Dernek ve/veya Vakfa yapılacak şikayete istinaden özgün olmadığı tespit edilen başvuru sahiplerinden ödülleri geri alınabilir. Bu doğrultuda son değerlendirme Seçici Kurul tarafından yapılır.

SEÇİCİ KURUL

Genç Kristal Seçici Kurulu’nda 7 reklamcı, 1 reklamveren 2 akademisyen yer alacaktır. Seçici Kurul’un değerlendirme ölçütleri 3 gruptan oluşmaktadır:

  1. a) Özgün yaratıcılık, b) İç görü, c) Mecranın etkin kullanımıdır.

ÖDÜLLENDİRME

Birinci, İkinci ve üçüncü olan ekipler Kristal Elma Heykelciği almaya hak kazanacaktır. Ayrıca sponsor tarafından sürpriz Birincilik Ödülü de kazanan ekibe tedarik edilecektir.

KATILIMCI TAAHHÜTNAMESİ

 Katılımcı, Genç Kristal Yaratıcılık Yarışması (“Yarışma”) kapsamında sunacağı ve hazırlayacağı fikir, çalışma ve eserlerinin (“Materyal”) özgün olduğunu ve bu çalışmaların üçüncü kişilere ait fikri ve/veya sınai hakları ihlal etmediğini, Yarışma Yönetmeliği hükümlerine uygun olduğunu; aksi takdirde üçüncü şahıslar tarafından Reklamcılar Derneği (“Dernek”) ve/veya Reklamcılık Mesleki Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (“Vakıf”) veya Sponsor aleyhine yöneltilecek her türlü iddia ve talebin karşılanmasından ve bu nedenle Dernek, Vakıf ve/veya Sponsor’un uğrayacağı tüm zararların herhangi bir itiraz ileri sürmeksizin ilk yazılı talep üzerine tazmininden derhal sorumlu olduğunu; bu doğrultuda Dernek, Vakıf ve/veya Sponsor’un herhangi bir tazminat ödemek durumunda kalması halinde kendisine rücu etme hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Katılımcı, katılım formunu doldurmakla birlikte Yarışmaya katılacağı ve hazırlayacağı Materyal üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan “İşleme Hakkı” “Çoğaltma Hakkı”, “Yayma Hakkı” (“Kiralama Hakkı” ve “Ödünç Verme Hakkı” dâhil) “Temsil Hakkı” ve “Umuma İletim Hakkı”, üçüncü kişilere devretme/lisans verme hakkı dahil olmak; ancak bunlarla sınırlı olmaksızın; işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletme, sergileme, eseri kamuya sunma, değişiklik yapma, resmi duvar takvimi, kartpostal, ambalaj vb. görsel şekillerde ve/veya Dernek veya Vakıf tarafından Dernek veya Vakıf yayınlarında kullanma yetkisini 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 48 ve 52. maddelerine uygun ve 3. kişilere devredilebilecek şekilde, yine bu Materyal üzerindeki tüm manevi haklar (alt lisans hakkı da dahil olmak üzere) için de geçerli olacak şekilde; tüm Dünya’da kullanılmak üzere gayrikabili rücu, münhasıran ve süresiz olarak Dernek, Vakıf ve Sponsor’a bilabedel, yalnızca yarışma sonunda kendisine verilecek ödül karşılığında devir ettiğini ve ilgili kuruluşlara bunlar üzerinde dilediği gibi tasarruf etme, hak ve yetkisine haiz olduğunu bu amaçla Dernek ve/veya Vakıf tarafından talep edilecek her türlü devir sözleşmesini de imzalayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

Ayrıca Katılımcı, Yarışma kapsamında Materyal üzerinde hak ve yetkilerin yukarıda belirtildiği üzere Dernek ve Vakfa ve Sponsor’a devri ile, Dernek ve Vakfın ve Sponsor’un, Materyal ile bunlara bağlı hak ve yetkilerini her türlü mecrada / platformda / ürün / malzeme / organizasyonda vs. (radyo, TV, internet, sosyal medya, sinema, doğrudan pazarlama aktiviteleri, basın toplantıları, yazılı ve görsel medya dahil olmak üzere cep telefonu gibi elektronik ya da sayısal/dijital ortamlarda vs.) Katma Değerli Servisler (Hücre yayını, WAP/GPRS, Mobil müzik, mobil video, Mobil TV, video streaming ve/veya işbu tarihten sonra gelişecek yeni nesil mobil teknolojileri) kapsamında her türlü servis, ortam, uydu, kablo diğer dijital, telli ve telsiz tüm araçlar olmak üzere ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın geçerli olmak üzere ve başkaları ile paylaşılabilecek şekilde, herhangi bir süre ve mecra kısıtlaması olmaksızın kullanabileceğini kabul ve taahhüt etmektedir.